W ostatnich dniach zakończyliśmy prace przy projekcie  pn:„Uzbrojenie strefy inwestycyjnej przy ul. Asnyka w Żaganiu w systemie zaprojektuj i wybuduj.”„Utworzenie Żagańsko- Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko- Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1- Gospodarka i Innowacje, działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne, gdzie Zamawiającym była Gmina Miejska Żagań. 

W ramach zadania wykonano następujące prace:

  1. Wykonano pełną dokumentacje projektową i wykonawczą dla:

     branży sanitarnej, elektrycznej SN i NN,  teletechniczne i     branży drogowej.

2. Wykonano  prace budowlane poprzez:

-budowę sieci wodnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

– budowę zbiornika retencyjnego, żelbetowego z pośrednictwem separatorów i osadników wraz z przepompownią. Pojemność retencyjna łącznie – 1 100,00 m3

budowę  oświetlenia dróg na stalowych słupach  65 sztuk o wysokości 8m, oprawy LED na wysięgnikach.

– przebudowę linii napowietrznej SN 20kV 

Wykonano nowe  nawierzchnie dróg  obsługujących strefę  i zjazd Drogi Krajowej  12e poprzez:

·      wykonanie konstrukcji nawierzchni asfaltowych 

·      wykonanie konstrukcji nawierzchni z betonu wałowanego RCC C30/37

Prace zakończono  dnia 16.04.2019r.

Wartość inwestycji:  10 043 698,21zł.

Polecane posty