Zakończyliśmy prace przy projekcie pn:„Uzbrojenie strefy inwestycyjnej przy ul. Asnyka w Żaganiu w systemie zaprojektuj i wybuduj.”„Utworzenie Żagańsko- Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko- Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1- Gospodarka i Innowacje, działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne, gdzie Zamawiającym była Gmina Miejska Żagań.
W ramach zadania wykonano następujące prace:

 1. Wykonano pełną dokumentacje projektową i wykonawczą dla branży:
  • sanitarnej,
  • elektrycznej SN i NN,
  • teletechnicznej
  • i drogowej.

Wykonano prace budowlane poprzez:

 • budowę sieci wodnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • budowę zbiornika retencyjnego, żelbetowego z pośrednictwem separatorów i osadników wraz z przepompownią. Pojemność retencyjna łącznie – 1 100,00 m3
 • budowę oświetlenia dróg na stalowych słupach 65 sztuk o wysokości 8m, oprawy LED na wysięgnikach.
 • przebudowę linii napowietrznej SN 20kV

Wykonano nowe nawierzchnie dróg obsługujących strefę i zjazd Drogi Krajowej 12e poprzez:

 • wykonanie konstrukcji nawierzchni asfaltowych
 • wykonanie konstrukcji nawierzchni z betonu wałowanego RCC C30/37

Prace zakończono dnia 16.04.2019r.

Wartość inwestycji: 10 043 698,21zł.\

Polecane posty